Walne Zebranie 27 lutego

    Szanowni Państwo, Członkowie ZPK/Centrum Polonijnego na Gamlastaden
Zapraszamy na kolejne Walne Zebranie wszystkich członków. Zapraszamy też wszystkie osoby zainteresowane działalnością Centrum Polonijnego i przystąpieniem do Związku. 
Celem spotkania Walnego Zgromadzenia jest:
– zdanie relacji z działania Zarządu i Związku od ostatniego Walnego Zgromadzenia,
– wybór nowych członków Zarządu,
– zaplanowanie działań na kolejny rok, 
– wolne wnioski.
Przypominamy, że w głosowaniach na zebraniu mogą wziąć udział osoby będące członkami Związku. Termin spotkania: 27 lutego 2022 (niedziela) godz. 16.00 w siedzibie przy ul. Säveåns Strandgatan 4, Göteborg, Gamlastaden.Jeśli sytuacja w kraju dotycząca spotkań ulegnie zmianie i tym samym termin lub warunki spotkania ulegną zmianie będą Państwo o tym powiadomieni. 
Aby uniknąć zaskoczenia organizacyjnego związanego z pojawieniem się być może zbyt dużej liczby osób bardzo prosimy, aby potwierdzać chęć uczestnictwa w spotkaniu na mail: polonia.gbg@gmail.com najpóźniej do dnia 4 lutego 2022 godz. 24.00. Do tego czasu prosimy też o uiszczenie składki członkowskiej.
Przy frekwencji przekraczającej dozwoloną przez Rząd Szwecji ilość osób obowiązującą na dzień Zebrania pierwszeństwo udziału w zebraniu będę mieli członkowie Związku z opłaconą wcześniej składką członkowską.
Opłatę członkowską można wpłacić na Swish 1231914613Wysokość składki na rok 2022:  200 kr/osoba lub 300 kr/rodzina. 
Zapraszamy serdecznie!
W imieniu Zarządu Wojciech Głuch

Aktualizacja z dnia 9/02/2022> Zapisy na Walne Zebranie są przedłużone do 13 lutego.

Porządek obrad Walnego Zebrania ZPK 27 lutego 2022

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa

2. Wybór:
– przewodniczącego zebrania
– protokolanta oraz kontrolanta protokołu
– tłumacza protokołu na szwedzki
– 2 osób do liczenia głosów

3. Odczytanie proponowanego porządku obrad

4. Zaakceptowanie porządku obrad

5. Przedstawienie aktualnej sytuacji wg statutu Związku – Elzbieta Dura
Krótka historyka zmian:
styczeń-luty 2020 rezygnacja zarządu Pikula-Sadowska, nowy zarząd wybrany przez walne zebranie Szafer-Zasada, stary zarząd otrzymał absolutorium

listopad 2020 rezygnacja udziału w zarządzie Szafer-Zasada, pozostający z zarządu przejęli funkcje prezesa i wice Głuch-Ziemkowski, oraz przejęli obowiązki odchodzących.
Ponieważ nie cały zarząd podał się do dymisji nie powstała kwestia absolutorium oraz wyboru nowego zarządu.

luty-marzec 2021 ukonstytuowanie się zarządu w pełnym składzie:
Prezes W.Głuch, wice W.Ziemkowski, skarbnik E. Sidor, Brat Adam, księgowość Grażyna Łukasik-Hallberg, Ewa Ekman, kasa podręczna Wojciech Gut, kontakt z chętnymi do wynajmowania lokalu ZPK oraz współpraca z kuchnią Danuta Andersson, strona FB Marta Rzeszutko, sekretarz Elzbieta Dura, gospodarz domu ZPK Tomasz Bajda, komisja wyborcza Małgorzata Padło i Artur Pawłowski,

Cytat ze Statutu:. ordynacja wyborcza:
„9. Przy zaistnieniu wakatu w zarządzie nowego członka można dokooptować na zwykłym posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów. Wybór nowego członka zarządu musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.

Brak oprotestowania wyboru nowego członka zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu jest uznane automatycznie za zatwierdzenie jego wyboru przez Walne Zebranie.”
– obecny zarząd został wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w lutym 2020 roku
– następne wybory do zarządu powinny się statutowo odbyć w lutym 2023 roku,
chyba, że walne zebranie sprzeciwi się zmianom dokonanym w składzie zarządu wg protokołu z 29 listopada 2020:

Zebranie aktualne powinno dokonać wyboru komisji rewizyjnej, bo ma to byc wg statutu dokonywane pomiędzy zebraniami wyborczymi do zarządu

6. Sprawozdanie działalności za rok 2021- Prezes Wojciech Głuch

7. Pytania do Prezesa i zarządu

8. Wybór komisji rewizyjnej: przewodniczący, członkowie

9. Propozycje zmian w statucie
– wyrzucić: 1.3 obszar działania: miasto Goteborg i ościenne komuny
– zmienić 2.3 na Troska o utrzymanie tradycji polskich i rozwijanie kultury katolickiej
– wnioski o inne zmiany

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie obrad przez przewodniczącego